מדיניות פרטיות

ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח בע”מ ח.פ 520027558 (להלן: “ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח“) מכבדת את פרטיותך כלקוח ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח ו/או כמשתמש באתר שכתובתו  www.bth-direct.co.il (להלן: “האתר”). מדיניות הפרטיות להלן מתארת בכלליות את האופן בו פועלת ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח בקשר עם מידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981 (להלן: “מידע” ו-“חוק הגנת הפרטיות“), את סוג המידע הנאסף, אופן השימוש במידע שביטוח חקלאי סוכנות לביטוח אוספת או מקבלת אודותיך ואודות צדדים שלישיים שמידע אודותם נמסר על ידך. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש המפורטים באתר: www.bth-direct.co.il  (“תנאי השימוש“), לרבות בקשר להגבלת האחריות המנויה שם. מונחים שלא הוגדרו במדיניות פרטיות זו, יהיו זהים במשמעותם למונחים בתנאי השימוש. מובהר כי סעיפי השיפוט והגבלת האחריות המצויים בתנאי השימוש יחולו על מדיניות פרטיות זו.

מטעמי נוחות מסמך זה מנוסח בלשון זכר, אולם מיועד לנשים ולגברים כאחד וכן משתמש בכותרות שאין לפרשן בעת פירוש תנאי כלשהו מתנאי השימוש או תוקפו.

ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח רשאית לשנות מעת לעת (את מדיניות פרטיות זו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה, וממליצה למשתמש לבדוק מעת לעת אם נעשו שינויים כאמור. שינויים שיבוצעו יהיו בתוקף באופן מיידי.

1.   מידע הנאסף בעת השימוש באתר ו/או בקשר עם השירותים

1.1  ביטוח חקלאי – אגודה שיתופית מרכזית בע”מ וחברות בשליטתה הישירה והעקיפה (להלן: “הקבוצה“), המספקות מגוון שירותים בענף הביטוח, לרבות ביטוח חיים, ביטוח משכנתא, ביטוח רכב, ביטוח דירה ועוד (להלן ביחד: “שירותי הקבוצה“). ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח מספקת שירותי סוכנות ביטוח, הן ללקוחות הקבוצה והן עבור חברות ביטוח אחרות, לרבות ביטוח רכב, דירה, עסק, משכנתא, בריאות, חיים, נסיעות לחו”ל וכד’ (להלן: “השירותים“).

1.2  בעת שימוש בשירותי ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח ומוצריה, בעת התקשרות עמה, בעת שימוש או ניסיון לשימוש  באתר, מסירת פרטים ו/או מידע אודותיך (לרבות שימוש באתר, יצירת קשר עם ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח, סוכניה או מי מטעמה, העברת מידע באמצעות יצירת קשר באתר, סימולטור הביטוח או בכל דרך אחרת) הנך נותן הסכמה למדיניות פרטיות זו, על כל תנאיה, לרבות  האיסוף, השמירה והשימוש בפרטים המתקבלים אודותיך, באופן המוגדר בה.

1.3  מידע ונתונים שאנו אוספים יתכן ויכלול:

1.3.1   שם פרטי ושם משפחה, מספר זיהוי (אישי או חברה) כתובת מגורים, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה, מספר דרכון מספר רשיון נהיגה, סוג רכב ומספר רישוי;

1.3.2  מגדר, מעמד אישי וקשר/סטטוס משפחתי;

1.3.3    השכלה, הכשרה מקצועית, רשיונות, רקע תעסוקתי, כישורים וחברויות בארגונים מקצועיים, פרטי אודות מעסיקי המשתמש;

1.3.4    מיקום, נסיעות לחו”ל ופירוט כתובות;

1.3.5   מצב בריאותי, היסטוריה רפואית הסטורית תאונות, תביעות שונות , והרגלים אחרים כגון עישון ושתיית אלכוהול;

1.3.6   פירוט נכסים בבעלותך, פרטי ועסקי;

1.3.7   אמצעי תשלום, חשבון בנק, פרטי כרטיס אשראי ודירוג אשראי;

1.3.8  דו”חות חניה, עבירות תנועה, תאונות דרכים, וצווי עיקול אצל צד שלישי;

1.3.9  הרגלי צריכה, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת לרכוש, לרבות באמצעות האתר;

1.3.10 כל מידע אחר אותו סיפקת בדרכים שונות לרבות: תוכן פניות בעת הפנייה  למרכז ההזמנות של ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח ו/או של חברות אחרות בקבוצה, מידע שנמסר בטפסי הצטרפות, שיחות טלפון, התכתבויות עם הקבוצה או מי מטעמה וכן מידע שיגיע מסוכני ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח ו/או חברות בקבוצה, סוקרים, שמאים, מומחים שונים, עדים, ספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות ו/או ספקי שירותים אחרים; בעת הגלישה והשימוש באתר ו/או באתרי חברות הקבוצה; בעת ביצוע ההזמנות מביטוח חקלאי סוכנות לביטוח ו/או מחברות הקבוצה; בעת השימוש בשירותים ו/או בשירותי הקבוצה; בעת השארת פרטי התקשרות באתרים אחרים או בפלטפורמות אינטרנטיות אחרות, אשר נוגעות לחברה; או בכל דרך אחרת;

1.3.11  מידע ונתונים נוספים כאמור במדיניות פרטיות זו ו/או תנאי השימוש (כגון מידע משתמש).

1.4  חלק מהמידע שנאסף הינו סטטיסטי ומצטבר, אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. כך לדוגמא: פרסומות שקראת באתר, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת הIP  שממנו גלשת ועוד. מידע זה נועד, בין היתר, לצורך שיפור רמת השירותים והמוצרים של חברות הקבוצה, מחקר ופיתוח (לרבות באמצעות צדדים שלישיים), יצירת שירותים ומוצרים חדשים או למטרות תחזוקה או בקרה של האתר. להלן מובהר כי (א) לא תהיה לך כל זכות בנתונים כאמור או בתוצרים הקשורים להם; (ב) שביחס לפרטים ו/או נתונים שאינם מידע יתכן וחברות הקבוצה עושות שימושים נוספים (מעבר למפורט במסמך זה ביחס למידע) ואתה נותן בזה את הסכמתך לכך ללא כל תמורה או טענה.

1.5  על מנת לספק לך מידע בדבר מוצרים של ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח ו/או מי מחברות הקבוצה, השירותים ו/או שירותי הקבוצה ושאר סוגי מידע שיווקי ופרסומי, חברות הקבוצה שומרות לעצמן את הזכות לפנות אליך ביוזמתן ו/או על ידי צדדים שלישיים לרבות באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר (כגון SMS), או בכל שיטת דיוור אחרת. זאת לרבות בדרך של דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות (להלן: “דיוור ישיר“) ומשלוח דבר פרסומת כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 (להלן: “פרסומת“). היה ואינך מעונין לקבל מידע זה או פניות כאמור על ידי ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח, הנך רשאי בכל עת לפנות בבקשה לחברה , שתסיר את שמך מרשימות התפוצה שלה באמצעות פנייה לדוא”ל talm@bth-direct.co.il או באמצעות טלפון מס’ 052-2306052. מובהר כי קבלת בקשה להסרה מרשימות התפוצה, לא תגרע מזכות ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח ו/או צדדים שלישיים כאמור, להמשיך ולשלוח מסרים הנדרשים לפי דין. כמו כן, ישלחו דיוורים ו/או פרסומות שאין מניעה בדין לשלוח ו/או לפרסם לקהל לקוחותיה או לקהל לקוחות הקבוצה או לקהל לקוחות צדדים שלישיים כאמור ו/או שניתן לפרסמם ו/או לשולחם ללא הסכמה.

1.6 מסירת המידע נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך. אולם, ללא מסירת המידע ו/או סירוב לאפשר לחברה ו/או מי מטעמה (לרבות חברות הקבוצה) לאסוף, להעביר ו/או לשמור מידע כלשהו כאמור, יתכן ולא יתאפשר לחברה ו/או מי מטעמה להתקשר איתך בהסכם ו/או לספק לך שירותים ו/או מוצרים מסוימים ו/או לספקם באיכות ירודה יותר ו/או במקרים מסוימים להוות הפרה של הדין.

1.7   יודגש, כי אין באמור במדיניות פרטיות זו כדי לחייב את ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח לאסוף ו/או לשמור ו/או לגבות ו/או לאמת או לוודא בדרך אחרת מידע כלשהו.

1.8   ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח שומרת לעצמה את הזכות לבצע באתר סקרים ו/או שאלונים מעת לעת אשר במסגרתם יתבקשו המשתמשים למסור מידע על בסיס התנדבותי.

2.  השימוש במידע. השימוש במידע שנאסף ייעשה על ידי ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח ו/או צדדים שלישיים כגון חברות הקבוצה, ספקי שירותים (כהגדרתם להלן) ו/או מי מטעמם וזאת, בין היתר, לצרכי מתן השירותים ו/או שירותי הקבוצה. מבלי לגרוע מהאמור, ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח עשויה לעשות שימוש במידע למטרות המפורטות להלן:

2.1  לספק שירות לקוחות ולצרכי שיווק ושימור קשרי לקוחות;

2.2  על מנת לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות בקשר עם השימוש באתר ו/או השירותים והמוצרים הניתנים על-ידי ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח ו/או על ידי חברות הקבוצה;

2.3   מסירת מידע לחברות ביטוח עמן עובדת ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח (“חברות הביטוח“) לרבות לצורך מתן שירותים ו/או מוצרים שאותן חברות ביטוח נותנות ו/או לצורך משלוח מידע ו/או תוכן הקשור לאותן חברות ו/או לאותם מוצרים ו/או שירותים.

2.4  לצרכי דיוור לרבות לצרכי דיוור ישיר ופרסומות כמפורט במדיניות פרטיות זו;

2.5  לצרכי טיפול בבקשות לעיון במידע ולתיקונו במידת הצורך;

2.6  לצרכי מחקר ופיתוח (לרבות באמצעות או של צדדים שלישיים).

2.7  לצרכי אספקה, ניטור, שינוי או תחזוקה של השירותים ו/או שירותי הקבוצה.

2.8  לצרכי גביה, טיפול בתביעות, הליכים משפטיים, בקשות שונות והגנה על אינטרסים של הקבוצה;

2.9  על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי (או לצורך פעילות ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח ו/או מי מטעמה עם רשויות מוסמכות או צדדים שלישיים כאמור), זאת כאשר ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח תהייה סבורה כי עליה לעשות כן ו/או שקיבלה ייעוץ לעשות כן;

2.10 בכל מקרה של מחלוקת או הליכים משפטיים בינך לבין הקבוצה ו/או בכל מקרה שתידרש ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח למסור את המידע על-ידי רשויות החוק;

2.11 לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו.

3.   מידע של צדדים שלישיים והעברת מידע

3.1    באתר מצויים קישורים לאתרי אינטרנט אחרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים ו/או דברי פרסומת, כתבות, מידע, הצעות וכיו”ב של צדדים שלישיים. יובהר כי מדיניות פרטיות זו אינה חלה על אותם צדדים שלישיים וכי השימוש בכל מידע הנאסף או נמסר על ידך לצדדים שלישיים אלה כפוף למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח אינה אחראית לפעולות הנעשות על ידי אותם צדדים שלישיים. מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלו לפני השימוש בשירותיהם או מוצריהם.

3.2   מבלי לגרוע מן האמור במסמך זה או מתנאי השימוש, ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח שומרת לעצמה את הזכות להעביר לצדדים שלישיים [כגון ספקי שירותים (כהגדרתם להלן) ו/או לחברות אחרות בקבוצה] את המידע אודותיך שנאסף אצלה, בין היתר, במקרים הבאים:

3.2.1  לצורך תחזוקת השירותים, אספקה, ניתור, שינוי, , שירותי הקבוצה ו/או לצורך שיווקם, לרבות באמצעות דיוור ישיר ו/או פרסומות ו/או לצורכי מחקר ופיתוח. מובהר להלן כי חברות הקבוצה רשאיות להשתמש במידע ולשומרו לצרכים אלו ולהעבירו לגורמים אחרים,  כמפורט, בין היתר,  במדיניות פרטיות זו ו/או במדיניות הפרטיות של חברות הקבוצה.

3.2.2   כאשר קיימת חובה על פי דין להעביר לידם מידע ו/או לצד שלישי מטעמם, לצורך שיתוף פעולה עם אותם גורמים (לרבות כחלק מהליכים משפטיים, מענה לבקשות ו/או צווים).

3.2.3  לרשויות אכיפת החוק וגופים ממשלתיים ומנהליים ובדבר חיובים כלפיהם.

3.2.4  כאשר ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח תסבור שבהעברת המידע אודותיך היא תמנע נזק לרכוש או נפש שלך , של צד שלישי או של ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח;

3.2.5  על מנת לציית להוראות כל דין, חוק, אמנה, פקודה, תקנה, צו, הוראה רשמית, הוראת מנהל, חוזר ו/או הנחיה של גוף שלטוני או רגולטורי ו/או בהתאם לייעוץ המשפטי אותו תקבל ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח.

3.2.6  במסגרת עסקי ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח הכוללים משא ומתן ו/או מכירת עסקי החברה (לרבות מכירת נכסים), ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות.

3.2.7  במסגרת יחסי ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח עם קבלני משנה בתחומים שונים כגון מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, סוקרים ויועצי שיווק, מפרסמים, מנהלי סיכונים, סוכנים, עדים, עורכי דין, רואי חשבון, מומחים, שמאים, מוסכים, ספקי מיקור חוץ של פעולות עסקיות ו/או צדדים אחרים אשר קשורים באספקת השירותים ו/או שירותי הקבוצה (להלן: “ספקי שירותים“), לצרכי השירותים הניתנים על ידם.

3.3   מובהר להלן, כי לביטוח חקלאי סוכנות לביטוח אין כל  שליטה בשימוש שצדדים שלישיים (לרבות חברות הקבוצה וחברות הביטוח) עושים במידע המועבר אליהם ואין לה כל  אחריותלשימוש כאמור, לרבות ביחס לפניות שנעשות על ידי צדדים שלישיים אלה. בשום מקרה, אין לראות בפניות אלו כהמלצה כלשהי מצד ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח.

3.4   במסגרת האמור במדיניות הפרטיות יתכן שמידע אודותיך יצא את גבולות ישראל.

4.     אבטחת מידע מפאת העובדה שאיסוף ועיבוד הנתונים יכול שיעשה במערכות ממוחשבות בכדי לספק את השירותים ו/או שירותי הקבוצה ו/או המוצרים אותם הקבוצה מספקת, ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח נוקטת באמצעים אבטחה שונים כדי לאבטח את המידע אודותיך. אף על פי כן, אין מערכות האבטחה חסינות בפני חדירה בלתי מורשית, פריצה או איומים אחרים וביטוח חקלאי סוכנות לביטוח לא יכולה להתחייב כי לא יגרם כל נזק, כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או של מי מחברות הקבוצה. הנך מוותר על כל טענה ותביעה שתהא לך בקשר לכך.

5.    Cookies

5.1          “עוגיות” או “Cookies” הן כינוי לקובצי טקסט המשמשים לאחסון מידע בדפדפני אינטרנט או לאחסון וקבלה של מזהים ומידע נוסף במחשבים, בטלפונים ובמכשירי קצה אחרים. שימוש ב “עוגיות” נועד בין היתר לאימות פרטים, התאמה להעדפות המשתמש, תיעוד של פעולות שונות שלך, כמידע אודות דפים בהם צפית, למשל, בזמן שהותך באתר, האתרים מהם הגעת לאתר, זמן שהותך באתר וכו’. קבצים אלה מקלים על תהליך הגלישה החוזרת שלך מאחר והם מכילים מידע שאין צורך לטעון אותו שוב, כדוגמת רישום חוזר לשירות.

5.2    ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח יכולה להשתמש בטכנולוגיית “עוגיות” או “Cookies”, בין היתר,  במסגרת תפעולו השוטף של האתר, לצרכי הצגת פרסום או משלוח חומר שיווקי (לרבות בדרך של דיוור ישיר או משלוח פרסומות או פרסומים בחסות מפרסמים חיצוניים), אימות פרטים, לצורך תיעוד פעולות המשתמש, בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים בנוגע למגמות השימוש באתר, לצרכי פרסום או שיווקו למען אבטחת המידע באתר.

5.3   חלק מהדפדפנים כוללים אפשרות להימנע מקבלת “עוגיות” או “Cookies” ע”י הגדרת הדפדפן באופן שיסרב להשתמש ב”עוגיות” או למוחקן. אם אינך יודע לעשות זאת, פנה לקובץ העזרה של הדפדפןיעשה כן על ידי המשתמש. העוגיות. ת. יר המשתמש יהיה קיים גיות עשוי להיות קיים במדיניות הפרטיות של אותם גורמים. , בו קיים מידע נוסף על אופן נטרול או מחיקת קבצי העוגיות. יחד עם זאת, ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח אינה מבטיחה כי פעולות אלו יאפשרו גלישה תקינה באתר וייתכן שחלקים מסוימים של האתר לא יפעלו כהלכה..

5.4   חשוב לציין, כי גם צדדים שלישיים עשויים להשתמש בקבצי עוגיות במסגרת שירותים או מידע הזמין באתר. למשל, במסגרת מדידת אפקטיביות של פרסומות המופיעות באתר בחסות ובאמצעות שירות חיצוני (ככל שיופיעו). מידע נוסף אודות האופן בו משתמשים גורמים אחרים כאמור בקבצי עוגיות עשוי להיות קיים במדיניות הפרטיות או בתקנונים של אותם גורמים. לדוגמא, ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח משתמשת בגוגל אנליטיקס, שירותי ניתוח אינטרנטיים המסופקים על ידי חברת Google Inc. (להלן: “גוגל“). גוגל אוספת ושומרת מידע אודות המשתמש ומעבירה את חלקו לביטוח חקלאי חברה לביטוח. מידע כללי על גוגל אנליטיקס ניתן למצוא אצל גוגל.

6.     הקבוצה. בכפוף להגדרה בסעיף ‏1.1, בקבוצה נכללות גם:

6.1    ביטוח חקלאי – אגודה שיתופית מרכזית בע”מ ח.פ. 570003152.

6.2    עידן חדש סוכנות לביטוח ימי מקבוצת ביטוח חקלאי (2011) בע”מ, ח.פ 514630250.

6.3     “עתודות” – קרן פנסיה לשכירים ולעצמאיים בע”מ, ח.פ. 511789190.

6.4    כנעני סוכנות לביטוח (2010) בע”מ, ח.פ. 514443910.

6.5   משקי טנא סוכנות לביטוח פנסיוני בע”מ, ח.פ. 514851393.

כלי נגישות

Powered by - Wemake