תנאי שימוש

שלום רב וברוך הבא לאתר האינטרנט של ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח שכתובתו:

www.bth-direct.co.il (“האתר“), אותו מפעילה ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח בע”מ, ח.פ. 520027558 (“ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח“).

תנאי השימוש המפורטים להלן (“תנאי השימוש”) מסדירים את תנאי הגישה שלך לאתר ויחולו על כל שימוש שתעשה באתר לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו. כל גורם העושה שימוש או מנסה לעשות שימוש באתר (“משתמש“) מסכים לתנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות (כהגדרתה להלן). משתמש שאינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, מתבקש להימנע מכל שימוש באתר.

האמור בתנאי שימוש מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד. כותרות תנאי השימוש הינם לצורך הנוחות בלבד ואין להתחשב בהן בעת פירוש התנאים המובאים במסמך זה.

  1. כללי, הסכמה ותחולה

1.1.   תנאי שימוש אלה כפופים למדיניות הפרטיות (“מדיניות הפרטיות“), המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה והמפורטת בכתובת: www.bth-direct.co.il .

1.2.   לצורך תנאי השימוש “מידע” הינו כל חומר, מידע או נתון, מכל סוג שהוא ובכל פורמט, ובכלל זה מידע ומידע רגיש כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות“).

1.3.   ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח רשאית לשנות (בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים) את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא מתן התראה. וממליצה לבדוק בתכיפות אם נעשו שינויים במדיניות זו. שינויים שייעשו בתנאי השימוש יכנסו לתוקפם באופן מיידי.

  1. האתר והשימוש בו

2.1.    האתר עשוי לכלול מידע אודות ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח ושירותיה הכוללים שירותי סוכנות לביטוח רכב וכן ביטוחים שונים אותם ניתן לרכוש באמצעות ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח כגון – ביטוח בריאות קולקטיבי, ביטוח  חיים/ריסק, ביטוח דירה, ביטוח עסק, ביטוח משכנתא, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח נסיעות לחו”ל, ביטוח חבר מושב וביטוח רכוש המשק. בנוסף לכך, יתכן ויכלול מידע ותכנים נוספים לגבי שירותים, כגון מדריכים, מידע ועזרה בנושאים הקשורים לשירותי ביטוח, מענה לשאלות נפוצות, חוות דעת וטפסי מבטחים ו/או ביטוחים שונים. המידע באתר הינו מידע כללי המובא לשם נוחות המשתמש בלבד ואין להסתמך עליו.

2.2.    אין לראות במידע המפורסם באתר כהצעה, שידול או ייעוץ, בין כללי ובין פרטני המתחשב בצרכיו ונתוניו האישיים של המשתמש, לביצוע עסקאות עם כל גורם (ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח או אחר. נוסף על כך, אין לראות במידע באתר כתחליף לשיקול דעתו העצמאי של המשתמש או את הצורך לקבל חוות דעת מקצועית בנושא, לרבות מחברות הביטוח עצמן. יתרה מכך, לפני ביצוע כל עסקה עם ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח או כל גורם אחר (לרבות חברות הביטוח שמוצריהן ו/או שיורתיהן מופיעים באתר) ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח ממליצה להיוועץ ביועץ מקצועי המוסמך בתחום הרלוונטי.

2.3.    האתר עשוי לכלול דוגמאות שונות למסמכים, הסכמים ולטפסים של נציגי חברות ביטוח שונות (להלן: “טפסי המבטחים“). טפסי המבטחים קיימים באתר לצורך נוחות והתרשמות המשתמש בלבד. ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח אינה מתחייבת כי חברות הביטוח יכבדו מסמכים אלו ו/או יהיו מחוייבים להם. השימוש במסמכים אלו הינו באחריות המשתמש בלבד, ובכל מקרה אין בהם כדי לחייב את ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח ו/או לגרוע מזכות כלשהי של ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח או המבטחים השונים, על פי כל הסכם התקשרות או הסכמות אחרות המחייבות את המשתמש. ההתקשרות עם חברות הביטוח השונות, תעשה רק בהתאם לתכניות הביטוח, הפוליסות והתקנונים של המבטחים השונים ו/או כל מסמך כתוב ומחייב אחר שיסופק על ידם (להלן: “המסמכים הנוספים“). בלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור באתר ו/או בכל מסמך המפורסם באתר (לרבות במסגרת טפסי המבטחים) לבין האמור במסמכים הנוספים, האמור במסמכים הנוספים יגבר.

2.4.     המידע באתר אינו מביא בחשבון נתונים הקשורים לכל משתמש ספציפי ואף אינו מפרט את כל ההוראות, התנאים והסייגים אשר עשויים לחול על המשתמש ו/או על שירותי ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח. המשתמש מודע לכך שתיתכן אפשרות כי המידע באתר יהיה חלקי, שגוי, לא מותאם, לא מדויק ו/או לא מעודכן, ומאשר כי ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח לא תהא אחראית בגין כל נזק העלול להיגרם בקשר עם האמור.

2.5.     האתר עשוי לאפשר למשתמש להתחיל הליך של הזמנת שירותים מסוימים, ובכלל זאת על ידי השארת פרטים רלוונטיים. סיום הליך הזמנת השירותים הזמינים באתר, ופניות בקשר לשירותים כאמור, יעשו באמצעות נציג בלבד. מסרית פרטים ו/או ביצוע הליך ההזמנה או חלקו באתר (ככל שניתן) לא יקים כל חובה בקשר למתן שירותים כלשהם או ליצירת קשר עם המשתמש.

2.6.     ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח מעניקה למשתמש רישיון, לא בלעדי, בר ביטול בכל עת, לעשות שימוש אישי (לא מסחרי) באתר (“הרישיון“), בכפוף לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה. המשתמש אינו רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה, פרסום או ניצול מסחרי אחר של הקיים ו/או הזמין באתר (זולת שימוש אישי של המשתמש באתר לצורך קבלת מידע ו/או רכישת שירותים ו/או מוצרים עבורו), ללא אישור מראש ובכתב מאת ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח (הרשאית להימנע ממתן אישור כאמור או להתנותו בתנאים, לפי שיקול דעתה המוחלט ובלי שתידרש לתת נימוקים לעניין)..

2.7.     ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח רשאית בכל עת לסרב ליתן רישיון ו/או לשלול רשיון שניתן לשימוש באתר או בכל חלק ממנו ו/או לשלול זכויות המוענקות למשתמש תחת תנאי שימוש אלו ו/או לחסום את הגישה של המשתמש לאתר, באופן מלא או חלקי, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת. לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) הופר תנאי מתנאי השימוש; (ב) נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או נמסרו פרטים שגויים ו/או כוזבים על ידי המשתמש  (ג) חשש מהפרת התחייבות של המשתמש ו/או ביצוע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בביטוח חקלאי סוכנות לביטוח, במשתמש כלשהו או צד שלישי אחר או בפעילות התקינה של האתר; (ד) המשתמש עשה שימוש באתר שאינו תואם את מדיניות ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח.

2.8.    ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח רשאית, אך אינה חייבת, על פי שיקול דעתה וללא חובה ליתן התראה מוקדמת או הודעה, להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, מעת לעת, בין היתר לצורכי תחזוקתו, עדכונו או ארגונו. מובהר, כי אין לראות באמור לעיל כהתחייבות של ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח לבצע עבודות תחזוקה או עדכון לאתר מכל סוג שהוא.

2.9.    השימוש באתר מותנה, בין השאר, בתקשורת זמינה ורציפה של אינטרנט, ואי קיום תקשורת אינטרנט ואו הפסקת התקשורת, תמנע את השימוש באתר. השימוש ברשת האינטרנט עשוי להיות כרוך בחיובים שונים מצד ספקי תקשורת. האתר אינו מותאם לכל ציוד הקצה ודפדפני האינטרנט. ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח והצדדים הקשורים אינם אחראים לכל הוצאה, אבדן או נזק שיגרמו בקשר לדרישת התקשורת (ובכלל כך לכל מצב של אי זמינות תקשורת), חיובים הכרוכים בשימוש באינטרנט, אי התאמת האתר לציוד קצה או לדפדפן מסוים.

2.10.   חשבון אישי מקוון ונתוני רישום.

  1. מסירת מידע אישי של המשתמש והעלאת תוכן

3.1.    המשתמש מאשר בזאת, כי כל מידע הנאסף בקשר למשתמש כמפורט בתנאי השימוש לרבות במסמך מדיניות הפרטיות וכן כל מידע שנמסר על ידו באמצעות האתר או בדרך אחרת לרבות מידע רגיש או אישי (מצב בריאותי וכיו”ב), ולרבות מידע הנוגע לצדדים שלישיים (״מידע המשתמש״), נמסר מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה.

3.2.   המשתמש מאשר בזאת שהוא מורשה למסור את מידע המשתמש ומסכים שהאיסוף, השימוש, השמירה וההעברה של מידע המשתמש יעשו כאמור במדיניות הפרטיות. המשתמש מאשר כי האמור לעיל יחול אף לגבי מידע שימסור בעתיד או שיימסר אודותיו או מי מטעמו ממקור כלשהו לביטוח חקלאי סוכנות לביטוח ו/או למי מטעמה (שאף הוא, למען הסר ספק, בגדר “מידע המשתמש“).

3.3.     המשתמש מסכים מצהיר ומתחייב בזאת בנוגע לכל מידע המשתמש כי: (א) כל מידע שמסר המשתמש (לרבות מידע רגיש או אישי (כולל מצב רפואי וכיו”ב) ולרבות מידע ביחס לצדדים שלישיים) הינו אמיתי שלם ומדויק; בפרט, המשתמש מסכים שבמידה ויימצא כי מידע שמסר הינו שגוי או לא מדויק, עלול הדבר להוביל לכך שבקשת המשתמש מביטוח חקלאי סוכנות לביטוח לקבלת שירות או מוצר כלשהו תסורב או תענה בצורה לא מדויקת או שתטופל בצורה לא נכונה (לרבות הצעת המחיר או הכיסוי הביטוחי שיוצע או שיירכש) בין אם השגיאה במידע זה נעשתה במכוון ובין אם לאו. המשתמש מאשר כי, מבלי לגרוע מכל זכות של ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח ו/או מי מטעמה על פי דין או הסכם, ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח או מי מטעמה רשאים, אך אינם חייבים, לנקוט בכל הפעולות הדרושות, לפי שיקול דעתם, על מנת לתקן את השגיאה או את אי הדיוק במידע, ולחייב את המשתמש בכל נזק או הוצאה או הפסד בקשר לכך; (ב) יעדכן בהקדם האפשרי את ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח בכל שינוי במידע המשתמש; (ג) לא חלה על המשתמש מגבלה מכוח הדין ו/או חוזה ו/או אחרת מלמסור את המידע כאמור והוא רשאי למסור את המידע למטרות ולשימושים כמפורט בתנאי השימוש לרבות במדיניות הפרטיות; (ד) המשתמש הינו האחראי הבלעדי בקשר למידע המשתמש כאמור, לרבות בקשר לשימוש במידע זה כמפורט בתנאי השימוש לרבות במדיניות הפרטיות;

  1. באספקת מידע כלשהו, המשתמש מעניק בזאת לביטוח חקלאי סוכנות לביטוח ו/או לחברות הקבוצה ו/או לנציגי חברות הביטוח ו/או למי מטעמם ו/או לצדדים או גורמים אחרים, המצוינים במדיניות הפרטיות, רישיון, בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לעשות שימוש במידע המשתמש כאמור ככל שיידרש לפי שיקול דעתם, כדי להשיג את המטרות המפורטות בתנאי השימוש לרבות במדיניות הפרטיות. המשתמש מוותר בזאת, על כל טענה או תביעה כנגד ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח, חברות קבוצה אחרות, נציגי חברות הביטוח ו/או מי מטעם כל אחד או אחת מהם, ו/א צדדים או גופים אחרים שלהם המידע עובר או הקשורים באספקת השירותים או שירותי הקבוצה, בגין הפרת זכויות כלשהן, לרבות זכויות קניין ופרטיות, בכל הנוגע למידע המשתמש ולשימושים בו כאמור.
  2. צדדים שלישיים. המשתמש מודע לכך כי האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים (לרבות קישורים לאתרים של מבטחים שונים) ו/או דברי פרסומת, כתבות, מידע, הצעות וכיו”ב של אתרים אחרים ו/או חברות אחרות ו/או מידע הנוגע לשירותים או מוצרים אשר מסופקים על צדדים שלישיים (“אתרים או שירותים של אחרים“) ו/או שחלק מתכני האתר עלולים להיות מסופקים על ידי צדדים שלישיים (להלן: “מידע של אחרים“). ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח אינה שולטת באתרים או השירותים של אחרים ו/א במידע של אחרים, ואינה מנטרת אותם, ואינה אחראית לפקח בצורה כלשהי על הנעשה במסגרתם או על תכניהם. אתרים או שירותים של אחרים ומידע של אחרים, ככל שכלולים באתר, מופיעים אך ורק למען הנוחות, ואין לראות בהכללתם באתר כהמלצה או הצעה מצד ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח או מי מטעמה. שימוש באתרים או בשירותים של אחרים עשוי להיות כפוף לתקנונים, הסכמים, מדיניות פרטיות ותנאי שימוש החלים עליהם. ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח ממליצה בזאת למשתמש, לפני כל שימוש באתרים או שירותים של אחרים, לקרוא את התנאים החלים עליהם כאמור, ובמידה והמשתמש אינו מסכים לתנאי כלשהו, עליו להימנע מכל שימוש בהם. המשתמש מודע ומסכים לכך שהשימוש באתרים ושירותים של אחרים הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש, וביטוח חקלאי סוכנות לביטוח לא תישא בכל אחריות או חובה בקשר לנזקים (כהגדרתם להלן) הקשורים לכך.
  3. שימושים אסורים מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי שימוש אלו המשתמש אינו רשאי: (1) לעשות שימוש באתר ו/או במידע הכלול בו באופן שלא הורשה במפורש בתנאי השימוש לרבות לגשת או לנסות לגשת לאזורים זמינים כגון תוכנה, שירות או יישום בניגוד להרשאות המשתמש או לאזורים המצריכים אמצעי גישה אשר לא הוקצו למשתמש; (2) להעתיק, להפיץ, להציג (לרבות לא במסגרת framing), להעביר, ליצור קישור או לנצל את האתר או לפגוע בזכויות הקנייניות של ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח או צד ג’ אחר, בשלמותן או בחלקן; (3) לאסוף או לאגור כל מידע בקשר למשתמשים אחרים ו/או המידע באתר (4) לבצע כל שימוש פוגעני או מפר באתר, לרבות שימוש הפוגע או מפר זכויות כלשהן (כולל זכות לפרטיות, וזכויות קניניות), של ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח ו/או צדדים שלישיים כלשהם; (5) להשתמש באתר באופן העלול לפגוע באחר, לפגוע במוניטין של ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח או כל צד שלישי; (6) לפרסם, להעלות לאתר, להעביר באמצעות האתר או בקשר אליו לביטוח חקלאי סוכנות לביטוח או לצד שלישי כלשהו (לרבות חברות ביטוח) נתונים מטעים או שאינם מדויקים, שגויים או שעלולים להטעות, וכן תכנים העלולים להיתפס כתכנים אישיים, סודיים, בלתי חוקיים, פוגעניים או זדוניים, לרבות תכנים העלולים להתפרש ככאלה; (7) לפרסם, להעלות לאתר או להעביר באמצעות האתר או בקשר אליו תוכן פרסומי כלשהו (אלא אם ניתן לכך אישור במפורש ובכתב על ידי ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח); (8) לפגוע בפעולתו של האתר או להפריע לו לרבות באמצעות עקיפה, שינוי, התערבות או סיכול של רכיבי בטיחות שמגנים על האתר, על מידע של המשתמשים באתר, על החומרה התומכת באתר או על התכנים של האתר או לפגוע בפעולה או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות המארחים את האתר או מאפשרים את זמינותו.
  1. אבטחת מידע באתר. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים אפליקציות ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. המשתמש מודע ומאשר כי על אף שביטוח חקלאי סוכנות לביטוח נוקטת באמצעי אבטחה שונים, אין מערכות האבטחה חסינות בפני חדירה בלתי מורשית וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר, והמשתמש עדיין חשוף לסיכון של חדירה למאגרי הנתונים של ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח ולגניבת מידע ממנו או מביטוח חקלאי סוכנות לביטוח בכל דרך אחרת. בפרט, השימוש באתר לצורך צפייה במידע אישי חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש בציוד קצה. המשתמש מאשר כי הוא מודע לסיכונים אלו והוא יהא האחראי הבלעדי בגינם, וכי ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה כאמור ובמקרה של זליגת או העברת מידע אודות המשתמש או מהמשתמש לצד ג’ כלשהו כתוצאה מחדירה זו. המשתמש מתחייב לנקוט בכל האמצעים על מנת למנוע חדירה של ווירוסים לאתר או למערכות המחשב הקשורות אליו.
  2. אחריות ושיפוי

8.1.   האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או הזמין באמצעותו ו/או כל קישור לאתר או פלטפורמה אחרים המופיע בו ו/או התוכנה שעליה מבוסס האתר, ניתנים לשימוש, בכפוף לתנאי השימוש, כמו שהם (AS IS), וללא כל התחייבות ו/או מצג ו/או הצהרה אשר אינם מפורטים בתנאים אלה מצד ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח או מי מהצדדים הקשורים (כהגדרתם להלן), לרבות לא בקשר להתחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדיים שלישיים כלשהם, ובכלל כך מצגים ו/או התחייבויות כאמור בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, מידת השלמות, רמת העדכון, הזמינות, רציפות השימוש ו/או תכונות של האתר והמידע בו וכן השימוש בהם ו/או התאמתם למטרה או לצורך מסוים כלשהו.

8.2.   ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, יועציה או מי מטעמם (“צדדים קשורים“) אינם אחראים לאתרים או שירותים של אחרים ו/או למידע של אחרים ובכלל כך ליחסים כלשהם בינם לבין המשתמש. מובהר, כי הנגשת אתרים או שירותים של אחרים ו/או למידע של אחרים, ככל שנעשית, הינה אך ורק לנוחות המשתמש וכי ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח לא בחנה אותם ואינה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע על ידי המשתמש לאחרים הינה באחריותו המלאה של המשתמש. בפרט מובהר, כי ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח אינה אחראית לכמות, לאיכות, לחוקיות או למוסריות ולא לאופן ומועד אספקה של אתרים או שירותים של אחרים ו/או למידע של אחרים ו/או לכל עניין אחר הקשור אליהם או ליחסים בין צדדים אלו למשתמש, בין אם נעשו במסגרת השימוש באתר או בקשר אליו, ובין אם נעשו בכל דרך אחרת.

8.3.    פרסומות למוצרים ו/או לשירותים של צדדים שלישיים (לרבות לאתרים או שירותים של אחרים) יכולות להופיע באתר מעת לעת בחסות ובאמצעות שירות חיצוני. מובהר, כי לביטוח חקלאי סוכנות לביטוח אין שליטה על בחירת הפרסומות המופיעות באתר, סדר הופעתן, אמיתותן, חוקיותן או מוסריות תוכנן. ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח והצדדים הקשורים אינם אחראים לפרסומות כאמור.

8.4.    בשימוש באתר, ובמסירת פרטים לביטוח חקלאי סוכנות לביטוח, בין אם באמצעות האתר ובין אם בכל דרך אחרת, המשתמש משחרר את ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח וכל חברות קבוצה אחרות, מבטחים ו/או מי מטעם כל אחד או אחת מהם, ו/א צדדים או גופים אחרים שלהם המידע עובר ו/או צדדים קשורים של כל אחד או אחת מהמצויינים בסעיף זה,  מאחריות לכל נזק שייגרם למשתמש עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור או שימוש במידע שיימסר על ידי מי מהם ומוותר בזאת על כל טענה כנגד ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח וכל צד כאמור בקשר לכך.

8.5.    ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח והצדדים הקשורים לא ישאו בשום אחריות או חובה, תחת כל עילה משפטית שהיא בגין כל אחד מאלה: נזק, הפסד, הוצאה או אובדן כלשהם, ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים או תוצאתיים, ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט (להלן ביחד: “נזקים“), הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לאתר או למידע בו, ובכלל זאת כל נזק שיגרם כתוצאה מכל כשל, שגיאה, חוסר זמינות, אי דיוקים, השמטות, התיישנות, חוסר עדכון, השמטה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מווירסים כלשהם (לרבות כל נזק לציוד הקצה של המשתמש), נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית הנוגעים, לאתר למידע בו, או לשירותים והמוצרים המופיעים באתר או לשירותים והמוצרים של ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח או הצדדים הקשורים ו/או בקשר לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות, לרבות פוגעת ו/או בלתי חוקית, של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם. בפרט, ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח והצדדים הקשורים לא יישאו בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו בקשר עם תחולת המסמכים הנוספים (כהגדרתם לעיל) והיותם גוברים על כל תנאי סותר הכלול באתר או במידע (לרבות במסמכים הזמינים להורדה באתר).

8.6.     בשום מקרה האחריות הכוללת של ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח וכל הצדדים הקשורים לכל הנזקים, באופן מצטבר, בקשר לשימוש באתר או תנאי שימוש אלה, לא יעלו על הסכום ששולם על ידי המשתמש, אם בכלל, בתמורה לגישה לאתר. במידה ותנאי זה אינו מותר בדין, היקף האחריות המצטבר של ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח וכל הצדדים הקשורים כאמור, לא יעלה על הסכום המינימלי המותר על פי דין.

8.7.     המשתמש מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח ואת מי מהצדדים הקשורים ו/או כל מי מטעמם, כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ”ט עו”ד, הנובעים מכל שימוש שיעשה המשתמש באתר בניגוד לתנאי השימוש או מהפרה בדרך אחרת כלשהי של תנאי השימוש או מהפרה של הדין על ידי המשתמש.

  1. קניין רוחני וזכויות קנייניות

9.1.   כל המידע המצוי באתר הינו רכושה הבלעדי של ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח (למעט מידע המשתמש בכפוף לרישיון או זכויות השימוש שניתנים במסגרת תנאי השימוש) ובכלל זה כל מידע הנוגע לפעילות החברה, לשירותים או המוצרים הכלולים בו או הניתנים בקשר אליו, לביטוחים, הצעות מחיר ונתונים כספיים, ובכלל זה תוכנות מחשב, יישום, עיצוב, נוסחאות, תמונות, מילים, קובץ גרפי, טקסט, קוד מחשב, שירטוטים, רישומים, סרטים, אודיו וכל מידע או חומר אחר הכלול בו, הינם רכושה הבלעדי של ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח, וביטוח חקלאי סוכנות לביטוח היא בעלת כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני בקשר לאתר ולתכניו כאמור. האתר על כל המידע בו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה שלמה. המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר, למעט כפי שהותר לו במסגרת הרישיון האמור לעיל ובכפוף ליתר תנאי השימוש. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לנזק כבד לביטוח חקלאי סוכנות לביטוח עקב הפרת זכויות קניין רוחני, באופן שעלול להשית על המפר עונשים ו/או קנסות פליליים ו/או אזרחיים.

9.2.   המשתמש נותן לביטוח חקלאי סוכנות לביטוח בזה הרשאה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת לעשות שימוש במידע המשתמש ומידע אחר אודותיו כמפורט במדיניות הפרטיות. יצירת עיבודים סטטיסטיים ובכלל כך יצירת נותנים ממוצעים (Averaged Data), נתונים מצטברים (Aggregated Data), מבחני ביצוע או מדדים (Benchmarks); העדפות משתמש; השוואות, המלצות או ביצוע חישובים אחרים או יצירת יצירות נגזרות בהתבסס על מידע המשתמש שנמסר על ידי המשתמש או הנאסף אודות המשתמש כמפורט בתנאי השימוש, בין עם שילוב עם מידע המתקבל מצדדים שלישיים ובין אם לאו (הפעולות האמורות על תוצריהן יכונו: “מידע סטטיסטי“). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר שהמידע הסטטיסטי הינו רכושה הבלעדי של ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח, וביטוח חקלאי סוכנות לביטוח הינה בעלת כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני, בקשר למידע הסטטיסטי. ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח תהיה בעלת זכות בלתי מוגבלת להשתמש, לעדכן, לשנות, לשפר, למכור, להשכיר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש אחר במידע הסטטיסטי מבלי צורך ליתן הודעה או מבלי לחוב בחובה או באחריות כלשהי כלפי המשתמש. למען הסר ספק, המשתמש ממחה בזאת את כל הזכויות במידע הסטטיסטי לביטוח חקלאי סוכנות לביטוח, ומוותר בזאת על כל זכות במידע הסטטיסטי או על כל טענה בקשר לכל שימוש בו.

  1. דין, שיפוט ושונות

10.1.          על תנאי שימוש אלה, על מדיניות הפרטיות ועל מסמך אבטחת המידע וכל הנובע מהם, יחול הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת בקשר עם תנאי השימוש, סמכות השיפוט תהא של בית המשפט במחוז תל-אביב יפו בלבד.

10.2.          כל זכות או סעד של ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח בהתאם לתנאי השימוש לא יגרעו מכל זכות או סעד אחרים של ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח הקיימים לה על פי דין או הסכם (לרבות כל הסכם אחר בין ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח לבין המשתמש).

10.3.          ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי השימוש לכל צד שלישי על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה כלשהי למשתמש.

10.4.          כל השתהות של ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח על זכות כאמור.

10.5.          אם וככל שיקבע על ידי ערכאה מוסמכת שתנאי כלשהו מתנאי השימוש הינו בלתי חוקי, הדבר לא יבטל את יתר התנאים בתנאי השימוש ו/או את חלקי אותו תנאי שבוטל שלא בוטלו ו/או צומצם על ידי הערכאה השיפוטית כאמור.

10.6.          המשתמש רשאי לשמור תנאי שימוש בכתב על-ידי הדפסתם או שמירת עותק מהם, ומוותר בזאת על כל דרישה אחרת להוכחת תנאי שימוש אלה באמצעות מסמך כתוב.

10.7.          בכל מקרה של שאלה בנושא תנאי השימוש או האתר המשתמש מוזמן ליצור קשר עם מחלקת השירות של ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח שפרטיה מופיעים באתר.

כלי נגישות

Powered by - Wemake